DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cree, Inc.

Cree, Inc. develops and manufactures light emitting diodes (LEDs), LED lighting, and semiconductor solutions for wireless and power applications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cree, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CREE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor Equipment & Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology